Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Postani naš član
 • Izlet TD
 • Čistilna akcija; foto Mitja Sodja
 • iZLET Bela Krajina
 • Vrtec skupinska; foto Mitja Sodja
 • Izlet TD
 • Izlet TD
 • Izlet TD
 • Izlet TD
 • Izlet TD
Postani naš član

POSTANITE ČLAN TURISTIČNEGA DRUŠTVA BOHINJ:

Turistično društvo šteje skupaj 423 članov, od tega 13 otrok.

Letna članarina:

 • 10,00 EUR za odrasle,
 • 1,00 EUR za otroke do 18. leta.

 

Pristopna izjava:
Pristopna izjava

Pristopna izjava mladoletnika

Statut društva:
Pravila TD Bohinj

Poslovnik o delu občnega zbora

Izpisnica iz društva:
Izstopna izjava

 

POGOJI ZA PRISTOP TER DOLŽNOSTI IN UGODNOSTI ČLANOV:

Vlogo za to, da postane redni član društva, lahko vloži vsaka fizična oseba, ki: 
 • se ukvarja s turizmom, je kako drugače pri svojem delu povezana s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k turističnemu razvoju Bohinja; 
 • izrazi željo postati član; 
 • ni nikoli v nobenem smislu delovala oziroma ne deluje proti interesom in dobremu imenu društva, gostinstva ter turizma na območju Bohinja; 
 • sprejme vsa društvena pravila ter podpiše pristopno izjavo, s katero med  drugim izjavi, da se vsemi društvenimi pravili v celoti strinja, s čimer se  zaveže, da bo poleg pravic, ki izhajajo iz  članstva, prevzela nase tudi vse  dolžnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša; 
 • se zaveže, da bo sodelovala v aktivnostih društva, pomagala društvu in širila njegov ugled. 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše vlogo za članstvo njegov zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred 
nj
egovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

Dolžnosti članov:

 • sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog; 
 • spoštujejo temeljni akt društva in druge akte ter sklepe društva oz. odločitve njenih organov; 
 • varujejo ugled društva; 
 • prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane društva; 
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva; 
 • z osebnim prizadevanjem, znanjem, izkušnjami in vzorom pomagajo k uresničitvi delovnega programa društva; 
 • posredujejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog; 
 • skrbijo za sredstva, s katerimi razpolaga društvo; 
 • varujejo poslovne informacije in podatke društva, za katere velja, da bi lahko v primeru, ko bi 
 • postali dostopni tretjim osebam, društvu povzročili škodo ali zmanjšanje ugleda. 
   

 Ugodnosti članov:

 • ugodna udeležba na raznih tečajih, delavnicah in predavanjih, ki jih organizira TD;
 • udeležba na drštvenih izletih;
 • možnost aktivnega sooblikovanja TD;
 • avtomatično članstvo v Gorenjski turistični zvezi.

 

 Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom; 
 • s črtanjem iz članstva; 
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora; 
 • s smrtjo; 
 • s prenehanjem delovanja društva.